Tietosuojaseloste/Privacy Policy

Henkilötietolaki/Data protection act (523/99) 10 §
Päivitetty/Updated: 4.8.2016

Rekisterinpitäjä
Controller of the personal data file
Matematiikan ja systeemianalyysin laitos
Perustieteiden korkeakoulu
Aalto-yliopisto
PL 11100
00076 AALTO
puh. (09) 47001 (vaihde)
Department of Mathematics and Systems Analysis
School of Science
Aalto University
P.O. Box 11100
00076 AALTO
FINLAND
Tel. +358 9 47001
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Contact persons
Antti Rasila
PL 11100
00076 Aalto
antti.rasila@aalto.fi
Antti Rasila
P.O. Box 11100
00076 Aalto
FINLAND
antti.rasila@aalto.fi
Rekisterin nimi ja kuvaus
Name and description of the file
Abacus käyttäjärekisteri
Abacus käyttäjärekisterissä ylläpidetään Abacus-järjestelmän käyttäjien perustietoja.
Abacus User Registry
Abacus User Registry contains basic information of Abacus users.
Rekisterin tietosisältö
Personal Data Processed
Nimi, sähköpostiosoite.
Name, e-mail address.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
The purpose of the processing of personal data
Käyttäjäoikeuksien hallinnoiminen Administrating user rights
Säännönmukaiset tietolähteet
Regular data sources
eduGAIN, käyttäjä eduGAIN, user
Virheellisten tietojen oikaisu
Rectification
Jos huomaat tiedoissasi virheitä, ota yhteys järjestelmän ylläpitoon. If you find errors in your personal data, please contact system administration.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Regular transfer of personal data to third parties
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuoille. No personal data is transferred to third parties.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Principles of protecting personal data
A. Manuaalinen aineisto
Ei ole
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistot sijaitsevat varmistetuissa konesalitiloissa, jonne pääsy on rajoitettu atk-ylläpitäjiin. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan keinoin että käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla. Rekisterin ylläpito-oikeus on ainoastaan järjestelmän pääkäyttäjillä. Tietoja ylläpitävät projektihenkilöstö ja käyttäjät itse. Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi kunnes rekisterin käyttötarkoitus lakkaa.
A. Manually processed data:
None available
B. Automatically processed data:
The data is stored only in digital formats. SSL protocol is used to protect the data when transferred. The physical servers are in secured data centers accessible only by system administrators. Access to database is restricted by network security and user authentication. Administration rights are given only to the system administrator. The data is maintained by project workers and users themselves. The data is stored until the intended use has come to an end.
Data Protection Code of Conduct   Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.